La retejo de CDELI
en   Esperanto:  
CDELI
Historio
Statuto
Asocio Amikoj de CDELI
Esperanto-Amikaro de CDELI
Kulturaj kajeroj
Kontakto
Arkivaĵoj
Periodaĵoj
Filmoj, videoj
Sonarkivoj
Diversaj
Servoj
Katalogo RERO
Libroservo
Brokanta servo
Aktivecoj
Sabatoj de CDELI
Eventoj
Studoj

Le site du CDELI en   français:  
CDELI
Histoire
Statuts
Association Amis du CDELI
Amis espérantophones du CDELI
Contacts
Archives
Périodiques
Films et vidéos
Archives sonores
Archives diverses
Services
Catalogue RERO
Service de librairie
Service de brocante
Activités
Les samedis du CDELI
Evénements
Etudes


www.cdeli.org - Site de l'Association Amis du CDELI | Retejo de la Asocio Amikoj de CDELI


"Rechercher, conserver, mettre en valeur et étudier les écrits se rapportant aux langues internationales. Offrir des instruments de travail et de connaissance aux chercheurs du monde entier et de toutes les communautés interlinguistiques."
(la page du CDELI dans le site de la Bibliothèque de la Ville, La Chaux-de-Fonds)

"Traserĉi, konservi, valorigi kaj esplori verkojn en rilato kun internaciaj lingvoj. Proponi laborilojn kaj konilojn al esplorantoj el la tuta mondo kaj el ĉiuj interlingvaj komunumoj."
(la paĝo de CDELI en la retejo de la Biblioteko de la Urbo, La Chaux-de-Fonds)


=   Bibliografio de Esperanto kaj Interlingvistiko   =

Le site du CDELI en français La retejo de CDELI en Esperanto


Les Archives de la Ville ne collectent pas d'archives privées.
Une autre institution patrimoniale, la Bibliothèque de la Ville,
prend en charge de tels fonds (comme le CDELI) au sein de ses collections.

Subtenoj favore al Esperanto kaj al CDELI:

* Mocio de la kantono Neŭŝatelo favore al Esperanto - fare de s-ro Alain Bringolf (fr):
https://www.youtube.com/watch?v=LrriySZOLmo
* Parolado de s-ro Pierre-André Monnard, Prezidanto de La Chaux-de-Fonds (pdf) (fr)
* Du svisaj parlamentaninoj proponas la Nobel pac-premion por
Universala Esperanto-Asocio, (UEA):
La televid-kanalo 'Canal Alpha' en CDELI (fr)
* Ĉu la Nobel pac-premion al Esperanto? - Aŭtorino: Francine John-Calame (fr)
* Enkonduko fare de s-ro Jaques-André Humair,
Direktoro de la Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-Fonds,
al la festlibro, honore al Claude-Gacond-80-jara
(fr)
 Google
www www.cdeli.org


www.cdeli.org | Site de l'Association des Amis du CDELI | Retejo de la Asocio Amikoj de CDELI | © Stefano Keller, 2008-2024